مریم مداح

مریم مداح

مدیر بخش طراحی و مجری

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری (شهرسازی)

سوابق پروژه های اجرایی

X