عماد عبدالمحمدی

عماد عبدالمحمدی

سرپرست اجرایی و کنترل پروژه

کارشناسی عمران و کارشناسی برق

سوابق پروژه های اجرایی

X