علی عبدالمحمدی

علی عبدالمحمدی

سرپرست اجرایی و کنترل پروژه

کارشناسی تکنولوژی الکترونیک

سوابق پروژه های اجرایی

X