حسین یارندی

حسین یارندی

مدیر بخش اجرا و محاسب

کارشناسی عمران و کارشناسی برق

سوابق پروژه های اجرایی

X