آتوسا ابراهیمی

آتوسا ابراهیمی

مسئول بخش گرافیکی مجموعه

فوق دیپلم طراحی و دکوراسیون

سوابق پروژه های اجرایی

X