تفاوت اپن و کانتینر و پیشخوان و کابینت چیست؟

تفاوت اپن و کانتینر و پیشخوان و کابینت چیست؟ خیلی از تازه کاران که در

X