مالکیت پشت بام مغازه برای کیست؟

مالکیت پشت بام مغازه برای کیست؟ وقتی که مغازه ای را قصد داریم بخریم باید

X