بهترین جای ساعت دیواری در منزل کجاست؟

بهترین جای ساعت دیواری در منزل کجاست؟ با وجود اینکه ساعت های مختلف اعم از

X