موارد ضروری در طراحی ساختمان چیست؟

مواردی در طراحی برای سازه های فولادی، بتنی و چوبی به کار می روند. البته طراحی پلان ها از نظر جزئیات اندکی با هم متفاوت هستند ولی در حالت کلی به یکدیگر شبیه می باشند.در ادامه مطلب زیر این موارد را بر میشمریم.

انتخاب درست و بهینه ی سیستم ساختمانی
تعریف مصالح
تعریف مقاطع تیر، ستون و مهاربند (که به آن اعضای خطی اطلاق می شود)
تعریف کف ها و دیوارها (که به آن اعضای سطحی گفته می شود)
تعریف بارها و ترکیبات بارگذاری برای ساختمان های فولادی
ترسیم اولیه سازه فولادی و اختصاص مقاطع فولادی تعریف شده به همراه ترسیم کف ها
بارگذاری ثقلی سازه بر اساس دیتیل های اجرایی
اختصاص دیافراگم صلب به کف ها
اختصاص نواحی صلب انتهایی
اعمال کردن شرایط و ضوابط آیین نامه ای
تحلیل اولیه سازه
طراحی سازه و اصلاح مقاطع
تیپ بندی نهایی مقاطع
تحلیل نهایی
طراحی نهایی
بررسی کنترل های آیین نامه ای و در صورت نیاز تغییر دوباره ی مقاطع، تحیلیل و طراحی دوباره سازه ها
خروجی گرفتن سازه و بردن فایل ها به نرم افزار سیف برای طراحی پی ها و اصول طراحی فونداسیون
ترسیم و ارائه نقشه های اجرایی به کارفرما

 

X