طراحی ساختمان در مناطق زلزله خیزچگونه است؟

طراحی ساختمان در مناطق زلزله خیزچگونه است؟

یکی از مهم ترین نکاتی که در مناطق زلزله خیز مهم است توجه به دکوراسیون ساختمان هاست.در ادامه مطلب زیر به شما مهندسی ساختمان در مناطق زلزله خیز را برای شما توضیح داده ایم.

طراحی ساختمان در مناطق زلزله خیز

البته اطلاعات کمی در مورد رفتار دقیق قاب بتنی پیش‌ساخته با دیوارهای برشی در برابر زلزله و بارهای دینامیکی وجود دارد. از این رو، تحقیقات زیادی توسط محققان مختلف در مورد رفتار لرزه‌ای این سازه‌ها در قالب مدل‌های تجربی و تحلیلی انجام شده است.

امروزه بخش اصلی طراحی لرزه‌ای ساختمان‌ها بر اساس روش نیروی استاتیک معادل و محاسبه نیروی زمین‌لرزه انجام می‌شود. این طراحی با اعمال ضریب کاهشی به نام ضریب رفتار سازه از طیف خطی زلزله انجام می‌شود که فلسفه طراحی را در برمی‌گیرد. بنابراین لزوم تعیین ضریب رفتار سازه با توجه به اهمیت آن در طراحی لرزه‌ای سازه‌ها، ضروری به نظر می‌رسد.

ضریب رفتار سازه، ضریبی است که شامل تابع انعطاف‌ناپذیر سازه است و نشان‌دهنده استحکام و شکل‌پذیری پنهان سازه در مرحله غیرقابل انعطاف خواهد بود. در مجموع، نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که با افزایش طبقات ساختمانی، ضریب رفتار سازه نیز افزایش می‌یابد.
تاثیر محل زمین در طراحی ساختمان

لازم است قبل از طراحی هر ساختمان، نسبت به شرایط زمین پروژه به دقت تجزیه و تحلیل انجام گیرد. شکل و مساحت زمین و میزان و جهت شیب آن باید به طور کامل بررسی گردند. همچنین کاربری‌های زمین‌های اطراف نیز باید در نظر گرفته شوند و دسترسی امکانات به زمین نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
تاثیر محل زمین در طراحی ساختمانتاثیر محل زمین در طراحی ساختمان

همچنین دید و منظره مناسب زمین، جنس خاک و عوارض مصنوعی یا طبیعی موجود در آن را هم باید مورد مطالعه و بررسی قرار داد. تنها در این صورت است که می‌توان الزامات مربوط طراحی و ساخت را مشخص کرد تا در طراحی ساختمان مورد استفاده قرار گیرند.

مثلا در طراحی یک واحد مسکونی، ابتدا سعی می‌شود تا همه ظرفیت‌ها و ویژگی‌های زمین به خوبی مورد شناسایی قرار گیرند. این ظرفیت‌ها و ویژگی‌ها شامل مکان‌یابی درست ساختمان، تطابق با شیب زمین، دید و منظره مناسب، کنترل و اشراف و حداکثر استفاده از امکانات موجود است.

طراحی ساختمان در مناطق زلزله خیزچگونه است؟
طراحی ساختمان در مناطق زلزله خیزچگونه است؟
X