با اجزای راه پله و اندازه استاندارد آن آشنا شوید

یکی از مهم ترین نکته ها در طراحی ساختمان طراحی راه پله میباشد. در ادامه مطلب زیر با طراحی و استاندارد آن آشنا شوید.

اجزای راه پله

پله از سه قسمت اصلی و سه قسمت فرعی تشکیل شده است.

اجزای اصلی: پله، سطح شیبدار و پاگرد

اجزای فرعی: خیز پله، آب چکان و نرده

تعریف اجزای پله

پله: ارتباط میان دو سطح غیر همسطح

سطح شیب دار: سطحی که پله بر روی آن قرار می گیرد که به آن شاسی پله نیز گفته می شود.

پاگرد: محل استراحت بین پله ها

خیز پله: سطح شیبدار که از پایین به بالای پله ادامه دارد.

آب چکان: شیارهای باریک در جلوی راه پله برای خروج آب

نرده: قسمتی که در کنار پله ها تعبیه می شود و برای ایمنی و امنیت به کار می رود.

پله

سطح پله

راه پله

اندازه استاندارد راه پله ها

برای ساخت راه پله باید قوانین و استانداردهای مبتنی بر مباحث مقررات ملی ساختمان (کلیک نمایید) که در مبحث چهارم آن توضیح داده شده است رعایت شود.

عرض پله:

* حداقل عرض مجاز پله در ساختمان ۱۱۰ سانتیمتر است ولی در ساختمان های کمتر از ۵۰ نفر می توان عرض پله را ۹۰ سانتیمتر در نظر گرفت.

* حداقل عرض پله در پله های غیراصلی یک ساختمان اگر بین دو دست انداز باشد ۶۰ سانتیمتر، بین دو دیوار ۸۰ سانتیمتر و بین دیوار و دست انداز ۷۰ سانتیمتر می باشد.

* حداقل عرض پله مستقیم در دسترسی اصلی ۱۰۰ سانتیمتر و در پله هایی که دارای پاگرد هستند حداقل عرض آن ۱۲۰ سانتیمتر است.

* حداقل عرض هر پاگرد ۱۱۰ سانتیمتر است اما در صورت وجود ستون یا هرنوع بیرون زدگی حداقل عرض در این قسمت ها ۹۰ سانتیمتر می باشد.

ارتفاع پله:

* در ساختمان های مسکونی حداقل ارتفاع ۱۷ سانتیمتر و حداکثر ۱۹ سانتیمتر می باشد. ولی به طور میانگین ۱۸ سانتیمتر در نظر گرفته می شود. در بعضی مواقع در هنگام ساخت ارتفاع به ۲۰ سانتیمتر می رسد که این امر باعث مشکل در تردد می گردد.

* ارتفاع پله باید به گونه ای باشد که مجموع دو برابر ارتفاع با اندازه کف پله بین ۶۳ تا ۶۴ سانتیمتر باشد.

کف پله:

* اندازه استاندارد کف پله بین ۳۰ تا ۳۳ سانتیمتر است. اگر از این مقدار کمتر بشود باعث سقوط افراد هنگام تردد در پله ها می شود.

X